first_stars4

Home Interplanetary Life Lab (HILL) is a three-month home-residency project from April to June 2020. During the residency I collect visual and choreographic material from space, exoplanets and astrobiological sources, observe stars, and create embodied experiments stemming from these elements. This process continues my work with astroembodied choreostructions, which examine choreographic thinking and practice beyond human scale and understanding in dialogue with interplanetary culture, astrobiology, speculative fiction and the notion of queer(ing) space. Through site- and place-responsive practice the project continues to re-think the relation between art and Universe through extending the notions of ‘site’ and ‘place’ to space.

The artistic questions at hand are: What kind of experiential terrain emerges from the observations of space and stars in 2020? How an astronomical object transforms into an experienced place? How lifeless can bring forth something alive? How experimental artistic work can build understanding about human place on, and with, the planet Earth or in the Universe? What kind of choreographic thinking, and what kind of body emerges while working with such dimensions? What kind of technological, ecological and geopolitical artistic worldvisions the project intertwines in time, in which information about the space, its militarization and terraforming of the exoplanets is speculated more than ever?

The residency is initiated and generously funded by Kone Foundation

exoanatomy1

Home Interplanetary Life Lab (HILL) – Interplanetaarisen KotiElämän Laboratorio on kolmen kuukauden mittainen kotiresidenssiprojekti huhtikuusta kesäkuuhun 2020. Taiteellista työtäni jatkavalla  residenssijaksolla kokoan visuaalista ja koreografista materiaalia avaruudesta, eksoplaneetoista ja astrobiologian lähteistä, havainnoin tähtitaivasta, sekä laadin näistä elementeistä nousevia kokeilevia kehollisia harjoitteita. Keholliset harjoitteet jatkavat työskentelyäni taiteellisten töiden parissa, joita kutsun astroruumiillisiksi koreostruktioiksi. Työt käyvät dialogia interplanetaarisen kulttuurin, astrobiologian, spekulatiivisen fiktion ja englanninkielisen termin ‘queer(ing) space’ kanssa. Projekti jatkaa paikkasidonnaisen ja site-specific praktiikan avulla taiteen tekemisen ja maailmankaikkeuden välisen suhteen pohdintaa venyttämällä paikan/site- käsitteen avaruuteen.

Kotiresidenssin taiteellisena kysymyksinäni ovat: Millaista kokemuksellista maastoa avaruuden ja tähtitaivaan havainnointi nostaa esiin vuonna 2020? Miten tähtitieteellisestä objektista tulee kokemuksellinen paikka taiteellisessa prosessissa? Miten elottomasta voi syntyä elollista? Miten avaruuden ja tähtitaivaan kanssa tapahtuva kokeileva taiteellinen työskentely voi auttaa ymmärtämään ihmisen paikkaa maapallolla tai universumissa? Millaista koreografista ajattelua ja millaisen ruumiin avaruuden ja tähtitaivaan kanssa työskentely kehittää? Millaisia teknologiaan, ekologiaan ja geopolitiikkaan liittyviä taiteellisia maailmankuvia projekti synnyttää ja kietoo yhteen ajassa, jossa tietoa avaruudesta, sen militarisoinnista, ja eksoplaneettojen maankaltaistamisesta kootaan ja spekuloidaan enemmän kuin koskaan aiemmin?

Kotiresidenssi -ohjelma on Koneen Säätiön rahoittama